pruh_blue_1_ovale_1000x20_d.gif(14 kb)
Honzík a spol., spol. s r.o. , se sídlem Pražská 108, Dobříš.

úterý  16.10.2018

dnes má svátek
Havel

Reklamace

Index   Vaše prodejny   Sortiment   Služby   Napište nám   Kontakt   Otev.doba   Reklamace

Znak města Dobříš


Nově otevřeno

Vážení zákazníci, otevřeli jsme pro Vás novou část prodejny.
Z bývalých prostor drogerie jsme zrekonstruovali vzorkovnu bílých velkých spotřebičů.

Velký výběr, přehlednost, kvalita.V následujících řádcích se Vám pokusíme sdělit, co si počít, když se zatáhnou mraky a něco doma vypoví poslušnost.

Vážení zákazníci,
někdy se stane, že se pohnojí i špičkový a drahý výrobek od renomovaného výrobce. Podle Murphyho zákona se tak jistě stane v době, kdy se Vám to nejvíce hodí. Například vám začne téct bojler, když se právě mydlíte ve sprše, anebo selže vysavač právě v okamžiku, kdy se chystáte vyluxovat okřídlené mravence vylézající ze škvíry mezi parketami v takovém množství, že nadzvedávají Váš zánovní peršan. V té chvíli i ten největší flegmatik na sedativech jadrně zanadává na ten šunt, co si koupil a také na adresu toho, kdo mu to prodal. V případě, že výrobek není po babičce či dědečkovi a koupili jste si jej před méně než dvěma lety,
když se ženou mraky...

pak vězte, že se vyplatí zjistit, zda je ještě v záruce. Ponořte se tedy do Vašeho rodinného archivu dokumentů a najděte papírek, na kterém je napsáno Záruční list. Také tam musíte mít datum, kdy jste si ten zpropadený šunt koupili, a podpis s razítkem toho darebáka, který Vám to vnutil za Vaše těžce naspořené korunky. Ihned zjistěte, jestli je na razítku napsáno Honzík a spol s.r.o. ,Pražská 108 Dobříš, když ano, je jasné, že máte vyhráno. Zbývá Vám ověřit jen jestli datum není starší dvou let, pak tu věc popadněte, pokud jí unesete, vezměte s sebou ten papírek, co jste tak pracně našli, zjistěte si naší otevírací dobu, a určitě neprodleně přijďte.


Pokud se Vám doopravdy pokazil v záruční době výrobek, který jsme Vám prodali, pak Vám garantujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vaši reklamaci co nejrychleji vyřídili k Vaší spokojenosti. Každá reklamace je nepříjemná jak pro zákazníka, tak i pro nás, jako obchodníky. Pokud se jedná skutečně o chybu výrobku, potažmo výrobce, jsme povinni, podle sou-

časné legislativy toto riziko nést. Vztahy mezi obchodníky a jejich zákazníky stanoví několik právních předpisů. Proto vedení naší společnosti vydalo Reklamační a prodejní řád, který je uveden níže a stanoví podmínky prodeje a vyřizování reklamací v naší společnosti. Je to suchý právnický text. Náš přístup k Vaší reklamaci bude o mnoho přívětivější.


Reklamační a prodejní řád

firmy Honzík a spol s.r.o., sídlem Pražská 108, Dobříš.

 

1.Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační a prodejní řád je platný od 01.01.2003 a vychází ze změn Občanského zákoníku, jehož novela vstupuje v platnost k témuž dni.
 2. Tento reklamační a prodejní řád upravuje majetkové a jiné závazkové vztahy, které vznikají při prodeji zboží v prodejně mezi fyzickými a právnickými osobami jakožto kupujícími na straně jedné a firmou Honzík a spol s.r.o., resp. jí pověřenou osobou , jakožto prodávajícím na straně druhé. Tyto vztahy mohou vzniknout pouze z právních úkonů a v těchto vztazích mají účastníci rovné postavení. Osobou oprávněnou jednat jménem prodávajícího je předně a vždy vedoucí prodejny, dále jeho zástupce a konečně každý prodavač prodejny. Tento prodejní a reklamační řád se vztahuje na všechny způsoby prodeje zboží, které prodávající používá. Při prodeji zboží v tomto obchodě platí kromě obecných ustanovení Občanského zákoníku o kupní smlouvě a zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zákona na ochranu spotřebitele ještě následující ustanovení tohoto prodejního a reklamačního řádu.

2. Práva a povinnosti stran

  1. Předmět kupní smlouvy Předmětem kupní smlouvy je zboží, které prodávající nabízí v této prodejně a které si kupující vybere a koupí.
  2. Jakost zboží Pokud zboží není jinak označeno, má se za to, že se jedná o zboží bezvadné jakosti, popř. s jakostí stanovenou právními předpisy. Zboží musí odpovídat technickým normám. U zboží nižší jakosti musí být kupující před prodejem vždy seznámen s jakostními vadami a s důvodem nižší ceny.
  3. Cena Zboží je prodáváno za nabídkové ceny uvedené na zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  4. Prodej a koupě Prodávající uskutečňuje prodej svého zboží v obchodě formou pultového prodeje s platbou v hotovosti na místě (za platbu v hotovosti se považuje i placení platební kartou, pokud jsou tyto platby na prodejně zavedeny). Jiné formy prodeje v prodejnách prodávajícího nelze uskutečnit. Prodávající je povinen poskytnout záruku písemnou formou u zboží, které je vybaveno záručním listem. Záruční list musí obsahovat čitelný otisk razítka provozovny kde je uvedeno jméno , sídlo a identifikační číslo prodávajícího, datum prodeje a podpis prodavače. Prodávající je povinen kupujícího seznámit s návodem k obsluze a na žádost mu zboží předvést. Kupující je povinen cenu zaplatit prodávajícímu v hotovosti před převzetím zboží přímo v obchodě. Vlastnictví ke koupené věci přechází na kupujícího odevzdáním věci.
  5. Záruka Prodávající poskytuje na své zboží záruku , jejíž doba je uvedena v záručním listě u každého výrobku. Pokud zboží nemá záruční list, činí doba 24měsíců ode dne prodeje zboží. Při prodeji nelze sjednat záruční dobu delší, než je uvedena v záručním listě.

 

3. Reklamační řízení

  1. Práva a povinnosti kupujícího V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Reklamaci může uplatnit buď v prodejně, kde zboží zakoupil, nebo v kterémkoliv ze záručních servisů, které jsou uvedeny v seznamu servisních středisek , je-li tento seznam součástí záručního listu. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě , tj. při třetí reklamaci téže vady, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. O vyřízení reklamace neodstranitelných vad musí vždy rozhodnout autorizované servisní středisko, kam reklamace musí být nejprve předána. Ovyřízení reklamace opakujících-se vad nebo většího počtu vad rozhoduje vedoucí prodejny po ověření autorizovaným servisním střediskem, že tato situace skutečně nastala. Při reklamaci do 6 měsíců ode dne prodeje může být kupujícímu výrobek vyměněn pouze v případě, že autorizovaný servis vyloučí, že k poškození výrobku došlo při jeho používání. V opačném případě bude vada odstraněna výměnou vadné součásti. Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem záruční list, doklad o koupi a uvést důvod reklamace a vadu popsat. Reklamované zboží musí být předáno čisté, prodávající je oprávněn odmítnout zboží špinavé, nebo zboží, které odporuje obecným hygienickým zvyklostem.
  2. Povinnosti prodávajícího Prodávající je povinen při převzetí výrobku do opravy v prodejně sepsat se zákazníkem reklamační list, ve kterém budou uvedeny jednak osobní údaje zákazníka (jméno, bydliště,telefon) a také údaje o reklamovaném výrobku, datumy prodeje a reklamace, druh a popis závady na výrobku a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Prodávající převezme výrobek od kupujícího k odbornému posouzení uvedené závady autorizovaným servisem. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od převzetí reklamovaného výrobku prodávajícím.

Závěrečná ustanovení

  1. Tento reklamační a prodejní řád byl schválen společností Honzík a spol., spol. s r.o. dne 10.12.2002 a je platný od 01.01.2003 ve všech prodejnách společnosti.